Full size servo and servo mount - Thrasher V3

Regular price $99.00
Full size waterproof servo for Thrasher V3 with servo mount